In opdracht van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) hebben wij in 2016 onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid en de beleving daarvan onder leerlingen, ouders en het personeel van SOOOG. Op basis van de uitkomsten hebben wij SOOOG gerichte adviezen gegeven over op wat voor manieren de sociale veiligheid op de scholen verbeterd kan worden.

Aanleiding en achtergrond

SOOOG verzorgt openbaar primair onderwijs in Oost-Groningen. De 24 (basis)scholen waarover SOOOG het bevoegd gezag heeft, zijn onderverdeeld in zeven clusters.

SOOOG hecht veel waarde aan een veilige, pestvrije schoolomgeving. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor hun ouders en het personeel. Het College van Bestuur heeft ons zodoende gevraagd onderzoek te doen naar de sociale veiligheid(sbeleving) onder leerlingen, ouders en personeel om op basis van de onderzoeksuitkomsten advies te geven over hoe de sociale veiligheid verder verbeterd kan worden. Het doel van het onderzoek was:

1) de sociale veiligheidsbeleving onder de leerlingen, ouders en het personeel van SOOOG in kaart te brengen;

2) de ervaringen, meningen en verwachtingen van ouders, personeel en schooldirecties over de het sociale veiligheidsbeleid te inventariseren;

3) mogelijkheden aan te dragen waarmee de sociale veiligheid en het sociale veiligheidsbeleid mogelijk verbeterd kunnen worden.

Mixed Method; kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd

Voor het onderzoek is gekozen voor een mixed method. Er zijn dus zowel kwalitatieve als kwantitatieve data verzameld. Verder is besloten een breed palet aan stakeholders in het onderzoek mee te nemen, zodat een gefundeerd beeld kon worden gevormd van de beleving van alle betrokkenen.

Allereerst zijn er diepte-interviews afgenomen bij alle clusterdirecteuren en zijn er focusgroepen georganiseerd met de school- en veiligheidscoördinator van iedere school. Daarnaast zijn er digitale enquêtes uitgezet onder de leerlingen van groep 5 t/m 8, alle ouders en het personeel. Daarmee is een erg hoge respons behaald: in totaal hebben 1451 leerlingen, 860 ouders en 197 personeelsleden de enquête ingevuld.

Hoge respons en waardevolle sturingsinformatie

Door de enorm hoge respons en de kwalitatief goede data konden wij resultaten terugkoppelen op bestuurs-, cluster- en op schoolniveau. Dat leverde het bestuur van SOOOG en de scholen waardevolle (sturings)informatie op. Per cluster en per school werd bijvoorbeeld inzichtelijk hoe leerlingen, ouders en personeelsleden de sociale veiligheid beleven en beoordelen. Met deze cijfers in de hand hebben wij concrete adviezen gegeven over op wat voor manier de sociale veiligheid binnen SOOOG verder verbeterd kan worden.

“Met de praktische en wetenschappelijke kennis is het KSVG voor ons een goede sparringpartner gebleken.”

Ted Hulst – Lid College van Bestuur SOOOG