In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Nederlands Jeugd instituut (NJi) heeft het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming in 2015-2016 onderzoek gedaan naar de toolkit en training ‘Samen met ouders werken aan een fijne school’. De toolkit staat vol met laagdrempelige werkvormen, tips en ideeën om ouders te betrekken bij het creëren van een fijne school. Uit het onderzoek blijkt dat de toolkit en training effectief zijn in het vergroten van de ouderbetrokkenheid. De toolkit is te koop via www.onderwijsenouders.nl

Samen werken aan een fijne sfeer op school

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Nederlands Jeugd instituut (NJi) hebben de toolkit en training ‘Samen met ouders werken aan een fijne school’ ontwikkeld. De toolkit en training bieden aanknopingspunten voor het verhogen van ouderbetrokkenheid in het algemeen én specifiek bij het creëren van een fijne school.

Een fijne sfeer school op is belangrijk voor het algemeen welbevinden van het kind en de leerprestaties. Het creëren van een fijne sfeer op school is moeilijk. Een cruciale factor daarbij is de rol van ouders. Hoe kun je werken aan een fijne sfeer op school als je niet op één lijn zit met ouders over hoe je met elkaar omgaat? Of specifieker; hoe kun je pesten effectief tegengaan als school en ouders hier een hele andere kijk op hebben? Veel scholen worstelen met dergelijke vragen.

Resultaten onderzoek toolkit en training ouderbetrokkenheid

Onder leiding van het pestcollectief, hebben de RUG en het NJi onderzoek gedaan naar de toolkit en training. Dit onderzoek is uitgevoerd in het schooljaar 2015-2016 op 28 scholen met 400 onderwijsprofessionals en 5500 leerlingen plus hun ouders. Uit dit onderzoek blijkt dat de training en toolkit effectief zijn. De module is dus evidence based. De module verbetert de houding, inzet en handelingsbekwaamheid van leerkrachten én ouders. Leerkrachten zijn positiever over de samenwerking met ouders. Ouders die normaal gesproken weinig nadenken over pesten, omdat hun kind geen slachtoffer is, merken dat de school van hen verwacht dat zij zich inzetten om er gezamenlijk een fijne school van te maken. Specifieker, blijkt uit het onderzoek dat:

  • Scholen de toolkit ervaren als ondersteunend, vernieuwend en verfrissend.
  • Ouders en leerkrachten effectiever samenwerken om er samen een fijne school van te maken.
  • Leerkrachten zich beter bewust zijn van het belang van ouderbetrokkenheid.
  • Leerkrachten concrete tools aangereikt krijgen en beter in staat zijn om ouders te betrekken.
  • Leerkrachten vinden dat ouders pestgedrag sterker afkeuren.
  • Ouders zich verantwoordelijker voelen voor een fijne, sociaal veilige sfeer op school en zich hier meer voor inzetten.
  • Ouders positiever zijn over de houding van de leerkracht ten aanzien van ouders.
  • Ouders thuis meer en beter aandacht hebben voor de sfeer op school. Ze praten hier meer en op een betere manier met hun kind over. Ze hebben beter zicht op wat de school doet om er een fijne school van te maken.
  • Ouders coöperatiever zijn. Ouders en leerkracht zitten op één lijn en werken samen.

De toolkit en de training zijn vanaf schooljaar 2017-2018 beschikbaar voor alle scholen in Nederland. De effectiviteit van de module is getoetst op scholen die gebruik maken van een bewezen effectief anti-pestprogramma. Het materiaal is echter geschikt voor alle scholen; het is te gebruiken in combinatie met verschillende anti-pestmethodes en sociaal emotionele ontwikkelingsmethodes.

Toolkit, training en advies

De toolkit is te koop voor €48. Het is ook mogelijk om training en begeleiding te krijgen bij het betrekken van ouders bij het creëren van een fijne school. Neem hiervoor ook eens een kijkje op deze website.

Contact

“Inspirerend en verfrissend, het biedt handvatten om op een andere manier in gesprek te gaan met ouders.”

Alle berichten