Foto: Pixabay

In september verscheen een artikel van Ronald Kielman in het LBBO, Beter Begeleiden Magazine met als onderwerp: Wat werkt wél tegen pesten? Ronald Kielman is socioloog en werkt als adviseur/onderzoeker bij het Kennis- & expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming. U leest hieronder een gedeelte van het artikel.

Wat werkt wél tegen pesten?

Op 24 mei 2018 is het eindrapport van het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten?’ gepresenteerd. In opdracht van het ministerie van OCW is empirisch onderzoek gedaan naar de effecten van veelbelovende anti- pestprogramma’s. Welke programma’s werken en welke niet? En wat kunnen onderwijsprofessionals van de onderzoeksuitkomsten leren?

Dat pesten grote negatieve gevolgen heeft voor slachtoffers, zowel op korte als op lange termijn, is inmiddels algemeen bekend. Zo leidt pesten bij slachtoffers onder meer tot lagere schoolprestaties, een hoger ziekteverzuim en depressieve gevoelens. Minder bekend is dat de negatieve consequenties van pesten zich niet beperken tot de slachtoffers. Ook voor daders, andere klasgenoten en leraren heeft pesten negatieve gevolgen. Het is het dus van groot maatschappelijk belang om pesten tegen te gaan. De overheid eist van scholen dat zij pesten actief tegengaan. Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen zelfs wettelijk verplicht om anti-pestbeleid te voeren, een centraal aanspreekpunt over pesten te hebben en jaarlijks vragenlijsten af te nemen bij leerlingen over pesten en welbevinden. De Onderwijsinspectie handhaaft deze ‘Wet Veiligheid op school’ en let daarbij vooral op de uitkomsten van de monitor. Veel scholen hebben de afgelopen jaren – al dan niet ingegeven door de nieuwe wetgeving – dan ook inspanningen gedaan om pesten tegen te gaan.

Ondanks deze inspanningen is pesten nog steeds een veelvoorkomend fenomeen. In het kader van het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten?’ zijn vragenlijsten afgenomen bij achtduizend leerlingen. Wat blijkt: bijna een op de drie leerlingen op de basisschool geeft aan wel eens gepest te worden. Bij ongeveer een op de veertien kinderen gebeurt dat zelfs meerdere keren per week. Dat betekent dat er in een gemiddelde Nederlandse basisschoolklas ongeveer twee leerlingen meerdere keren per week worden gepest. Het lastige daaraan is dat veel slachtoffers het niet vertellen aan hun ouders of leraar. En omdat daders vaak heel goed weten hoe zij hun pestgedrag kunnen verhullen voor volwassenen, blijft pesten vaak onopgemerkt voor ouders en leraren. Pesten blijft dus een groot, complex probleem.

Lees het artikel verder op: LBBO, Beter Begeleiden Magazine